+421 910 100 300 telefonické objednávky - mimo pracovnej doby
Pracovná doba
Po-Pi: 8:30 - 17:00
(Obedná prestávka 12:00 - 12:30)
09:30 - 12:00 zákaznícke centrum stredne vyťažené
12:30 - 14:30 zákaznícke centrum bez vyťaženia
14:30 - 17:00 zákaznícke centrum plne vyťažené
Zákaznícke call centrum
+421 910 100 300
+421 902 141 111
sme tu pre Vás :)
Kontakt Registrácia
Infolinka
+421 902 141 111

Neviete sa rozhodnúť ?

Potrebujete poradiť ?

Sme tu pre Vás!

Vady tovaru, záručná doba a reklamácie

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí spotrebiteľom. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ tiež môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru, ktorú určuje predávajúci. Záručná doba na všetok tovar je 24 mesiacov pokiaľ nie je uvedené inak a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom. Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Zasielané produkty športovej výživy majú dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby, v prípade kratšej expiračnej doby kontaktujeme spotrebiteľa telefonicky, prípadne e-mailom a zásielku odošleme iba s jeho súhlasom. Spotrebiteľ je povinný oznámiť reklamáciu predávajúcemu a to telefonicky na zákazníckej linke +421 910 100 3­00 kde mu bude upresnený ďalší postup reklamácie. Zároveň je spotrebiteľ povinný písomne vyplniť „reklamačný protokol“, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou reklamácie. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. O výsledku reklamácie bude spotrebiteľ informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom alebo telefonicky a zároveň mu bude prostredníctvom e-mailu, resp. kuriérom spolu s tovarom doručená kópia reklamačného protokolu. Reklamácie si spotrebiteľ uplatňuje u predávajúceho, u ktorého bol tovar kúpený. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre spotrebiteľa bližšom, uplatní spotrebiteľ právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľ doručí reklamovaný tovar podľa možnosti v originálnom balení vrátane manuálov, inštalačných médií, kópie dodacieho listu a faktúry predávajúcemu a to na poštovú adresu www.lacne-nakupy.sk, Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava, res­p. najbližšiemu servisnému stredisku. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Odporúčame Vám tovar poistiť. V prípade potreby kontaktujte predávajúceho na telefónnom čísle +421 910 100 300, +421 902 141 111.

Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis nájdete v záručnom liste, resp. Vám ich v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

 

Odstúpenie od zmluvy

V súlade so zákonom 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, je Spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom “kamennom” obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar.

Vrátenie tovaru sa riadi pokynmi uvedenými v obchodných podmienkach časti Odstúpenie tovaru ako aj na dokumente “odstúpenie od zmluvy” ! Cena zaplatená za tovar bude spotrebiteľovi vrátená prevodom na účet. Spotrebiteľ môže pre písomné odstúpenie od zmluvy využiť dokument „odstúpenie od zmluvy“ a doručiť ho aj s tovarom na adresu osobného odberu www.lacne-nakupy.sk, Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava alebo predložením písomného odstúpenia od zmluvy osobne na tejto adrese. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. 

Spotrebiteľ podľa vyššie uvedeného zákona nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

  1. poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  2. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť,
  3. predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil, resp. počítačového programu ak prebehla jeho inštalácia.

Predávajúci má pravo odstúpiť od zmluvy v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, v prípade k ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v dohodnutej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Spotrebiteľa. Zaplatená kúpna cena za tovar, alebo zálohová platba bude následne najneskôr do 7 pracovných dní vrátená Spotrebiteľovi prevodom na účet.

Reklamačný protokol

Reklamačný protokol si môžete stiahnuť tu. Súbor otvoríte v programe Adobe Reader.